Lambda the Ultimate

Synthroid Without Prescription Inderal No Prescription Nexium For Sale Prevacid Generic Buy Elimite Online Prevacid Without Prescription Ultram No Prescription Prevacid For Sale Ultram Generic Buy Prednisone Online The Little Schemer

Dzięki kilku dobrym ludziom pod koniec ostatniego roku do moich rąk trafiło kilka lispowych książek. Jedną z nich jest “The Little Schemer”, książka o oryginalnej formie wprowadzającej dialog pomiędzy autorem i czytelnikiem.

Podczas ostatniej bezsennej nocy zabrałem się za rozdział 8 tej uroczej książeczki. Nazywa się on znacząco: Lambda the Ultimate. Zaczyna się od rozważań nad procedurami wyższego rzędu (ang. higher-order functions). Przykłady obejmują zarówno przekazywanie procedur jako argument, jak i zwracanie nowych procedur jako wynik. Gdy poznamy już potęgę abstrakcji mamy okazję nauczyć się innej lispowej sztuczki: gromadzenia wielu wartości na przestrzeni kolejnych wywołań rekurencyjnych przy pomocy kolektorów (ang. collectors). Przykładowa funkcja wykorzystująca kolektor poniżej:

(define multiinsertLR&co
 (lambda (new oldL oldR lat col)
  (cond
   ((null? lat)
   (col lat 0 0))
   ((eq? (car lat) oldL)
   (multiinsertLR&co new oldL oldR (cdr lat)
            (lambda (newlat left-inserts right-inserts)
             (col (cons new (cons oldL newlat))
                (+ left-inserts 1)
                right-inserts))))
   ((eq? (car lat) oldR)
   (multiinsertLR&co new oldL oldR (cdr lat)
            (lambda (newlat left-inserts right-inserts)
             (col (cons oldR (cons new newlat))
                left-inserts
                (+ right-inserts 1)))))
   (else
   (multiinsertLR&co new oldL oldR (cdr lat)
            (lambda (newlat left-inserts right-inserts)
             (col (cons (car lat) newlat)
                left-inserts
                right-inserts)))))))

Można znaleźć w tej książce definicje łatwe do zrozumienia, jednak ta powyżej nie jest jedną z nich. Główną tego przyczyną jest fakt, że multiinsertLR&co robi kilka rzeczy na raz. Po pierwsze, funkcja przegląda listę atomów lat i wstawia obiekt przekazany w new na lewo od każdego oldL i na prawo od każdego oldR. Wynik tej operacji jest gromadzony w pierwszym argumencie funkcji col. Oprócz tego, multiinsertLR&co podlicza ilość wykonanych wstawień. Istnieje oddzielny licznik dla wstawień lewych i oddzielny dla wstawień prawych i odpowiadają one drugiemu i trzeciemu argumentowi funkcji col.

Ostateczny wynik działania funkcji to wywołanie funkcji col z trzema argumentami: pierwszym jest lista zawierająca wszystkie wstawienia, drugim i trzecim zaś odpowiednie liczniki wspomniane przed chwilą. Nie wynika to wprost z przytoczonego kodu, tam bowiem dobrze widoczne jest jedynie wywołanie graniczne (col lat 0 0).

Jest jeszcze jedna niepokojąca rzecz w powyższych 23 linijkach kodu. Kształt jaki przyjmuje kod czyni dobrze widocznymi brzydkie powtórzenia. Rekurencyjne wywołania multiinsertLR&co różnią się tylko ostatnim argumentem, a i jego konstrukcja różni się tylko małymi szczegółami. Szczegółami, które nie są łatwe do wychwycenia, a przez to mogą prowadzić do pomyłek.

Pomyślałem, że warto byłoby spróbować przepisać kod na imperatywną modłę, by sprawdzić, czy ignorując funkcyjny puryzm uda się uzyskać lepszą czytelność. Szybka zmiana interpretera i oto kod w Rubim implementujący multiinsertLR&co:

def multiinsertLRandco(new, oldL, oldR, lat, f)
 left_inserts, right_inserts, newlat = 0, 0, []
 for atom in lat
  case atom
  when oldL
   left_inserts += 1
   newlat << new << oldL
  when oldR
   right_inserts += 1
   newlat << oldR << new
  else
   newlat << atom
  end
 end
 f.call(newlat, left_inserts, right_inserts)
end

Na pierwszy rzut oka widać zredukowane powtórzenia. Imperatywny styl ułatwia również zrozumienie działania funkcji. Wyraźnie widać wartości początkowe, operacje jakie wykonywane są na każdej wartości listy i ostateczne wywołanie funkcji f (której nazwę pozwoliłem sobie zmienić ze względu na to, że nie jest już kolektorem).

Chociaż jest bliższe, temu rozwiązaniu nadal brakuje trochę do ideału. Głównie boli mnie bezpośredniość efektów ubocznych, ale zaniepokojony jestem również tym, że to nie jest Lisp. ;-) Tak się jednak szczęśliwie składa, że nie tak dawno temu skończyłem przerabiać “Practical Common Lisp” i jedną z ciekawszych konstrukcji dostępnych w tym języku jest loop. Makro to pozwala w zwięzły sposób zapisać różne rodzaje pętli. Odpaliłem więc SLIME i zabrałem się za zapisanie multiinsertLR&co w Common Lispie:

(defun multiinsertLR&co (new oldL oldR lat f)
 (loop for atom in lat
   if (eq atom oldL)
    count it into left-inserts and
    append (list new atom) into newlat
   else if (eq atom oldR)
    count it into right-inserts and
    append (list atom new) into newlat
   else
    collect atom into newlat
   finally
    (return (funcall f newlat left-inserts right-inserts))))

Rozwiązanie jeszcze bardziej minimalistyczne, liczące 12 linii zamiast 16. Operacje zliczania (count) i gromadzenia (append i collect) wyrażone są przy pomocy abstrakcji dostarczanych nam przez loop. Dzięki temu również nie ma potrzeby jawnej inicjalizacji zmiennych left-inserts, right-inserts i newlat. Całość zaś czyta się niemalże jak zwykły tekst w języku angielskim. Wydaje się, że każde słowo w powyższym kodzie ma znaczenie. Bliski perfekcji jest kod, z którego nie ma już czego odjąć.

Dzisiejszy tekst pozwolę sobie zakończyć cytatem z Małego Schemera:

What you have just seen is the power of abstraction.

Fosamax Phentermine without perscription Oxycontin xanax bars perclesept and lortab wha Phenergan Prochlorperazine Valium and xanax Smoking xanax Phentermine from a mexican pharmacy Uk online pharmacy phentermine Wholesale pfizer viagra Ethionamide Diet drug loss phentermine weight Add link phentermine purchase suggest Dilantin Order cialis Ambien cr dosage Liquid cialis Viagra and high blood pressure Glatiramer Xanax dosage Yasmin Generic tramadol Clarithromycin Cefoxitin Phentermine no credit card required Viagra cream Westword fioricet phentermine Viagra and levivia Bosch power tools zio lowest viagra Benztropine Viagra mexico Viagra generic brand Xanax bar Uk viagra body building from sports supplement Hydrocodone picture No prescription cialis Buy soma Cope Levivia viagra compared Vitamin Hydrocodone info Nizatidine Ups cod phentermine Nutmeg Viagra overdose Tripelennamine Gentamicin Non prescription phentermine Generic viagra cialis levitra buy cheap Order viagra buying viagra uk Methicillin Pindolol Alternative new viagra Cheap viagra generic Phentermine no rx Aurothioglucose Phentermine no prescription required next day delivery Metrizoate Imitrex Lovastatin Hydrocortisone Dacarbazine Desipramine Viagra like pill Free viagra samples Clopidogrel Shipping overnight phentermine Xanax withdrawel Buy discount viagra online Erythromycin Buy domain onlinebigsitecitycom phentermine Tramadol hcl 50 mg Ambien side effect Cefotetan Tapering off xanax Submit a site viagra Buy Tramadol Cheap soma Biaxin Ceftazidime Where to buy xanax Online tramadol prescriptions Tramadol ingredients Generic online phentermine Viagra cialis levivia dose comparison Disulfiram Butalbital fioricet Xanax withdraw Dolasetron Xanax 2mg Capoten Phentermine dangers Amlodipine Adipex p phentermine vs Cocaine Ergotamine 50 hcl mg tramadol Methotrimeprazine Phentermine pills Cialis tablets Cheapest xanax Discounted phentermine with no prescription Viagra pills uk Cheap tramadol cod free fedex Tramadol hydrochloride capsules Benazepril Alesse Generic cialis softtabs Pulmonary hypertension and viagra Quinacrine Buy generic ambien Natural viagra free samples Hexoprenaline Lovenox Clomipramine Meperidine Home made viagra Online pharmacies phentermine xenical meridia Methadone xanax interaction Aricept Where to buy phentermine Cheap tramadol without prescription Glucotrol Oxaprozin Minocycline Viagra buy in uk online Trihexyphenidyl Amrinone Viagra cialis levitra comparison dosages Penbutolol Nystatin Book buy online order viagra Free viagra order online Nortriptyline Natural suppliments work like viagra Ambien medication 50mg generic viagra Tramadol hydrochloride overdose Methylphenidate Xanax photo Dactinomycin Levivia dosing compared to viagra Clomiphene Alternative to viagra drug Fda approved phentermine Vicodin info Xanax withdrawl Buy tramadol cheap Lamivudine Ciclopirox

Problem 8 hetmanów